Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

05:02
04:59
Reposted frombluuu bluuu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
04:57
2849 cb9a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadreamadream dreamadream
04:56

June 03 2015

21:42
6562 a2f6
21:38

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaimchuckbasss imchuckbasss

May 26 2015

23:45
4040 bce6
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
23:42
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viabesideyou besideyou
23:39
2165 1b1c
23:38
23:36
Czasem myślę co jest moją definicją miłości.

Jest nią:
stabilność. Wiem – mniej więcej – co ta osoba zrobi jutro, i dzisiaj. Jej świat jest jakoś określony.
pewność tej drugiej osoby, że mnie kocha mimo, że jestem za gruba i nienawidzę świata, gdy mam PMS.
otwartość. Jesteśmy oboje po prostu sobą.
on nie musi mieć pieniędzy, ale musi chcieć walczyć o nasze wspólne dobro. Również finansowe. Nawet jeśli mu nie wyjdzie, to wiem, że chociaż próbuje.
http://www.istotna.pl/url.php?url=13657
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaredshadow redshadow
23:33
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viabreatheslow123 breatheslow123
23:31
6736 befe
Reposted fromciupciup ciupciup viatoxic-berry toxic-berry
23:31
23:31
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaserplesniowy serplesniowy
23:31
 
Reposted fromlanni lanni viaserplesniowy serplesniowy

May 24 2015

10:21
09:59
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viamajkey majkey
09:50
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. 
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadlaczegonie dlaczegonie
09:40
5783 fc9c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl